Máte dotaz? Zavolejte +420 776 312 836

Všeobecné obchodní podmínky

Poskytovatel jazykových služeb Milujeme Angličtinu se pro účely těchto obchodních podmínek a pro účely poskytování služeb v oblasti jazykového vzdělávání mj. prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.MilujemeAnglictinu.cz rozumí tento dodavatel, fyzická osoba:

Jana Krausová
Chroustovice 38, 538 63 CHROUSTOVICE
IČO: 05867070, DIČ: CZ9057212901

zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Chrudimi

(dále též označována jako dodavatel)

Objednatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, jež si u dodavatele objednala výuku jazyka v jazykovém kurzu specifikovaném v příslušné objednávce.

Dodavatel a objednatel dále společně označováni též jako smluvní strany.

 

Čl. I Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi objednatelem a příslušným dodavatelem.

Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem vzniká na základě písemné objednávky (závazné přihlášky) objednatele nebo na základě závazné telefonické objednávky u dodavatele. Za písemnou formu se považuje elektronická pošta a elektronický objednávkový formulář dodavatele (dále jen objednávka) dostupný prostřednictvím webových stránek www.MilujemeAngličtinu.cz

Dodavatel má povinnost do dvou pracovních dnů ode dne obdržení objednávky písemně potvrdit objednateli její přijetí. Pokud tak neučiní, není objednávka považována za přijatou. Za potvrzení objednávky se považuje i odeslání potvrzovacího e-mailu na uvedenou adresu objednatele.

 

Čl. II Předmět plnění

Předmětem plnění je poskytování služeb v oblasti jazykového vzdělávání pro veřejnost

Charakteristika jednotlivých kurzů či poradenství a podmínky výuky specifické pro daný kurz (například počet účastníků) jsou uvedené, tj. veřejně přístupné na internetových stránkách dodavatele www.MilujemeAngličtinu.cz

 

Čl. III Všeobecná ujednání

Dodavatel se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek výuky u skupinové výuky a smluvených podmínek výuky u individuální výuky především co do termínu, rozsahu výuky, ceny a  kvality plnění.

Objednatel je povinen převzít objednanou výuku a řádně a včas za ni zaplatit.

 

Čl. IV Termín a realizace výuky

Výuka probíhá vždy v řádně dohodnutém termínu. Výuka se nekoná o státních svátcích a prázdninách vyhlášených dodavatelem. Tyto termíny jsou vždy aktualizovány a vypsány k prvnímu dni nového školní roku, tj. 1. září, na stránkách www.MilujemeAnglictinu.cz. S touto skutečností bylo již počítáno při kalkulaci kurzovného. O případných změnách v harmonogramu budou odběratelé včas informováni.

Zahájení výuky je specifikováno v aktuální nabídce jazykových kurzů na webové adrese dodavatele www.MilujemeAnglictinu.cz U individuální výuky je termín zahájení kurzu předem domluvený s objednatelem.

Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Objednatel bude na tuto skutečnost předem upozorněn.

Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu (minimální počet účastníků je uveden u každého kurzu). Dodavatel je povinen o tomto faktu informovat objednatele alespoň 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Dodavatel je povinen nabídnout objednateli náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný kurz, převedení kurzovného na individuální výuku nebo vrácení kurzovného). Kurzovné je v tomto případě vratné v plné výši.

 

Čl. V Práva a povinnosti objednavatele

Objednavatel je povinen zaplatit objednávku ve lhůtě, výši a způsobem uvedeným v přihlášce a VOP.

Objednatel nemá nárok odstoupit od smlouvy v případě, že se po zaplacení kurzovného rozhodne kurz nebo jeho část neabsolvovat.

V případech, kdy nastane závažný důvod na straně objednatele znamenající  nemožnost účastnit se výuky, dodavatel a objednatel dohodnou způsob řešení věci zejména s ohledem na rozsah již poskytnutých služeb a nezbytné fixní náklady dodavatele. Za závažný důvod se považují např. dlouhodobé vážné zdravotní problémy doložené vyjádřením lékaře. Za závažný důvod se nepovažuje změna časových dispozic v osobním nebo pracovním životě objednatele.

 

Čl. VI Práva a povinnosti dodavatele

Dodavatel se zavazuje, že výuka bude probíhat v úrovni, která je uvedena u specifikace konkrétního kurzu s přihlédnutím k jazykové úrovni dané skupiny dle uvážení lektora.

Dodavatel se zavazuje dodržovat maximální stanovený limit pro počet osob v kurzu, který je uveden v charakteristice každého kurzu.

Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu lektora v kurzu. Jazykové centrum si rovněž vyhrazuje právo z vážných důvodů zrušit kurz v jeho průběhu. V takovém případě má student nárok na vrácení kurzovného za výukové bloky, které se neuskuteční. 

Dodavatel si vyhrazuje právo dočasně přerušit kurz z důvodu zásahu vyšší moci jako např. výpadek proudu. V takovém případě nemá student nárok na vrácení kurzovného.

Lektor kurzu je oprávněn výuku v jednotlivém dnu zrušit bez náhrady, jestliže se ani jeden ze studentů nedostaví do 15 minut po zahájení výuky. 

Pokud je výuka zrušena ze strany jazykového centra z důvodu, že lektor z vážných důvodů nemůže být přítomen na výuce, zajistí jazykové centrum v nejbližším možném termínu odpovídající náhradu.

 

Čl. VII Cenové a platební podmínky

Cena za příslušnou službu je určena vždy u jednotlivých kurzů dodavatele zveřejněného na internetové adrese www.MilujemeAnglictinu.cz a je uvedena v objednávce objednatele (dle konkrétní specifikace kurzu).

Cena objednané služby zahrnuje příslušné období výuky, výukové materiály mimo učebnice, využívání pomůcek a vybavení učeben při výuce.

Dodavatel není plátcem DPH

Kurzovné je objednatel povinen zaplatit dodavateli vždy v plné výši před zahájením kurzu.

Dostane-li se objednavatel při plnění závazků z objednávky do prodlení, může po něm dodavatel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05‰ z dlužné částky za každý započatý den z prodlení.

Kurzovné je možné uhradit následujícími způsoby: platební kartou on-line, převodem na účet nebo v hotovosti.

Platební kartou online – Platbu lze provést na internetové adrese www.MilujemeAnglictinu.cz. Objednatel bude po potvrzení objednávky přesměrován na online platební bránu, kde provede platbu. Při platbě kartou on-line nemá dodavatel žádný přístup k bankovním údajům objednatele.

Platba převodem na účet 670100-2214521409/6210  – Při této formě úhrady bude objednateli vystavena faktura-daňový doklad na celou částku objednávky. Objednatel je povinen dodržet splatnost daňového dokladu. V případě, že bude plátcem právnická osoba, je objednatel povinen uvést IČ a sídlo této právnické osoby.

 

Čl. VIII Zmeškané hodiny

U skupinové výuky, za neúčast studenta ve výuce neposkytuje dodavatel žádnou finanční ani jinou kompenzaci.

Pokud dojde k zameškání výuky bez řádné omluvy u individuální výuky, není poskytována studentovi žádná kompenzace.

Pokud dojde ke zrušení výuky ze strany dodavatele, je studentovi poskytnut náhradní termín či se dle domluvy peníze přesouvají. Na následující platební období.

 

Čl. IX Reklamace

Pokud je objednatel nespokojen s kvalitou výuky, je povinen dodavatele o této skutečnosti informovat písemně, např. emailem

Dodavatel obdržení reklamačního formuláře v elektronické podobě potvrdí nejpozději do 3 pracovních dnů.

Objednateli nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce (změna časových možností objednatele či dalších okolností, za nichž se přihlásil do kurzu). Dodavateli v tomto případě nezaniká nárok na platbu kurzovného v plné výši.

V případě elektronického přihlášení do kurzu má objednatel, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy objednatel odeslal svou objednávku dodavateli a dodavatel mu přijetí této objednávky potvrdil) a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty dodavateli odesláno. Pro odstoupení od smlouvy je možné použít vzorový formulář odstoupení od smlouvy, jež je přílohou těchto obchodních podmínek, avšak není to povinné. Odstoupí-li objednatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dodavatel obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 3 tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel je v takovém případě povinen uhradit dodavateli poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již objednateli poskytnutých.

V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 3 tohoto ustanovení byly již objednateli objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy.

Po uplynutí výše uvedené 14-denní lhůty je objednávka považována za závaznou.

 

Čl. X Porušení smlouvy, změna smlouvy

V případě odstoupení objednatele od smlouvy (storno) méně než 4 dny před zahájením daného kurzu, tj. po podpisu závazné objednávky (přihlášky) avšak před faktickým zahájením kurzu (výuky), se objednatel dodavateli zavazuje zaplatit kurzovné ve výši 30 %, zbývajících 70% kurzovného není povinen platit. Odstoupením objednatele od smlouvy (storno) po zahájení kurzu, tj. po konání prvního vyučovacího lekce vzniká dodavateli nárok na úhradu plné výše kurzovného.

Objednatel nemá nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce (změna časových možností objednatele či dalších okolností, za nichž se přihlásil do kurzu). Dodavateli v tomto případě nezaniká nárok na doplatek kurzovného v plné výši.

V případě náhlých zdravotních komplikací trvajících déle jak 6 týdnů vzniká objednateli nárok na přerušení výuky a převedení adekvátní části kurzovného do následujícího semestru či na individuální výuku. Tuto skutečnost je třeba doložit dodavateli relevantním dokladem od lékaře (pracovní neschopenka apod.), v co nejkratším termínu, tj. nejpozději do dvou týdnů od přerušení navštěvování kurzu. V případě, že objednatel nedoloží dodavateli doklad od lékaře ve lhůtě dle předchozí věty, nemá nárok na vrácení adekvátní části kurzovného dle tohoto odstavce.

V případě elektronického přihlášení do kurzu (tj. vyplněním objednávky kurzu prostřednictvím e-shopu umístěného na webových stránkách www.lexis.cz) má objednatel, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy objednatel odeslal svou objednávku dodavateli a dodavatel mu přijetí této objednávky potvrdil) a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty dodavateli odesláno. Pro odstoupení od smlouvy je možné použít vzorový formulář odstoupení od smlouvy, jež je přílohou těchto obchodních podmínek, avšak není to povinné. Odstoupí-li objednatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dodavatel obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany j jinak.

V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel je v takovém případě povinen uhradit dodavateli poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již objednateli poskytnutých.

V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto ustanovení byly již objednateli objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy dle odst. 4 tohoto ustanovení.

Po uplynutí výše uvedené 14-denní lhůty právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetových stránek www.MilujemeAnglictinu.cz zaniká.

 

Čl. XI Odstoupení od smlouvy

Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady účast studenta v kurzu a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců a lektorů dodavatele, nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu. 

Dodavatel může odstoupit od smlouvy v případě nenaplnění kapacity skupinových kurzů (min. 2 studenti) a to v tom případě, že kurz se stejnou úrovní není otevřen nebo je jeho kapacita již plně obsazena.

Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že student neuhradí dohodnuté kurzovné ve lhůtě jeho splatnosti. 

 

Čl. XII Osobní údaje objednatele

Objednatel dává odesláním nebo podpisem objednávky dodavateli k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení,

datum narození, adresu bydliště/sídla, e-mailovou adresu a telefonní číslo a u podnikajících fyzických osob IČO. Objednatel podpisem nebo odesláním objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Dojde-li následně ke změně osobních údajů, je objednatel povinen o této změně dodavatele vyrozumět, a to nejpozději do 7 dní.

V případě, že objednatel nebude zároveň účastníkem výuky a objednal výuku pro třetí osobu nebo v případě, že objednávku podepíše nebo odešle zákonný zástupce účastníka výuky, který je mladší 18 let, prohlašuje zákonný zástupce nebo objednatel, který objednal výuku pro třetí osobu, že má právo použít osobní údaje účastníka výuky a poskytnout je dodavateli a že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. V případě, že toto prohlášení se ukáže jako nepravdivé, má dodavatel právo požadovat po osobě, která objednávku podepsala či odeslala, náhradu škody.

Dodavatel je v tomto smluvním vztahu správcem osobních údajů a zavazuje se nakládat s osobními údaji objednatele v souladu s platnou legislativou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR je dodavatel oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaj  za účelem uzavření a plnění smlouvy. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů bude mít za následek neuzavření smlouvy. Dále je dodavatel oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté v souvislosti s plněním smlouvy z titulu oprávněného zájmu, a to pro účely přímého marketingu, tedy zasílání obchodních sdělení dodavatele.

Objednatel bere na vědomí, že ke zpracování jeho osobních údajů dle předchozího odstavce není třeba souhlas objednatele.

Dodavatel potvrzuje, že si je vědom toho, že v souladu s platnou legislativou má objednatel:

právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu získat od správce potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, které se ho týkají, a informaci o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, době zpracování a další informace dle čl. 15 GDPR,

právo na opravu nepřesných osobních údajů dle čl. 16 GDPR,

právo na výmaz osobních údajů, pokud pominul účel, pro nějž byly shromážděny, nebo pokud objednatel odvolal souhlas ke zpracování osobních údajů nebo osobní údaje byly shromážděny protiprávně a z dalších důvodů uvedených v čl. 17 GDPR,

právo na omezení zpracování spočívající v tom, že objednatel popírá přesnost osobních údajů nebo vznesl námitku proti zpracování a v dalších případech uvedených v čl. 18 GDPR,

právo na přenositelnost údajů spočívající v tom, že objednatel má právo získat osobní údaje, jež poskytl dodavateli jako správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v právu předat tyto údaje jinému správci za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR,

právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR a

právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Objednatel prohlašuje, že je dostatečně poučen o svých právech ve věci ochrany osobních údajů.

Objednatel bere na vědomí, že zpracováním osobních údajů objednatele může dodavatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

Dodavatel se zavazuje přijmout opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům objednatele, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů a toto se zavazuje zajistit i u každého zpracovatele osobních údajů, kterého zpracováním pověří.

Dodavatel zajistí v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy informovanost svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji objednatele o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat a chránit dle GDPR a neposkytovat je třetím osobám.

V případě potřeby je objednatel oprávněn kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů dodavatele na adrese: MilujemeAnglictinu@gmail.com

Objednatel podáním přihlášky prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí s pořizováním fotografií či videí z lekcí pro marketingové účely dodavatele. Tento souhlas uděluje po dobu trvání takového smluvního vztahu a dále po dobu 3 let od ukončení takového smluvního vztahu.

Dodavatel prohlašuje, že systém, kde budou uchovávány osobní údaje, je umístěn na území Evropské unie, a nebo je pod ochranou Rámcového ujednání o Štítu soukromí uzavřenému mezi Evropskou unií a USA (EU – U.S. Privacy Shield Framework) a je v souladu s GDPR.

 

Čl. XIII. Závěrečná ustanovení

Pokud tyto VOP ani ujednání smluvních stran nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné ode dne 1. 3.  2023.

 

 

 


Copyright © Lekceaj.cz 2023. All right reserved.
Ke správnému fungování využíváme cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte.